Gminne Obchody Święta Niepodległości 2019

7 października 2019

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Tychowo dla Niepodległej

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej (zwanej dalej Grą) jest Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Tychowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

3. W organizację Gry Miejskiej włączają się: Burmistrz Tychowa – Robert  Falana , SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie, Stowarzyszenie Amicus, Klub Seniora.

 

 

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska odbywa się 10 listopada 2019 roku w Tychowie, w godzinach 15.00 – 16.30, stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.

2. Celem Gry jest: włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, popularyzacja wiedzy na temat ważnych wydarzeń w historii Polski,  organizacja czasu wolnego mieszkańców i ich integracja.

3. Udział w Grze jest bezpłatny.

4. W Grze mogą brać udział dorośli mieszkańcy, rodzice/opiekunowie prawni z dziećmi, którzy wypełnią Kartę Zgłoszeniową. Karta jest dostępna w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury oraz do pobrania na stronie internetowej : www.gok.tychowo.pl

5. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują „ zaliczenie” na Karcie Drużyny.  

6. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Grupa, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki.

8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

9. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

10. Charakter imprezy powoduje, że Grupy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

12. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub grupę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

13. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja w Punkcie Początkowym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie oraz złożenie Karty Zgłoszeniowej.

2. Składając Kartę Zgłoszeniową, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.

3. Członkiem każdej z Grup musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć przed startem. Maksymalna ilość osób w grupie – 5. Wiek – bez ograniczeń.

4.  Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883) – na karcie Zgloszeniowej

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika – na Karcie Zgłoszeniowej  

5. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Grup nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Grupy będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Grupa będzie mogła przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jej członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§ 4.

Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcą Gry zostaje grupa, która w najkrótszym czasie pokona trasę, rozwiąże we wszystkich punktach kontrolnych  całkowicie zadania i otrzyma jako dowód „zaliczenia” na specjalnej Karcie Drużyny.   W sumie każda drużyna powinna zebrać 8 „ zaliczeń”. W przypadku dotarcia na Metę w jednym czasie dwóch lub więcej osób/grup przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców. Dla trzech pierwszych drużyn zwycięskich: I , II oraz III miejsce Organizator przewiduje nagrody rzeczowe .

2. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

3. Zakończenie Gry, podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Tychowie w godzinach: 16.30- 17.00.

§ 5.

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.gok.tychowo.pl

        2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

        3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

        4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

    Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości