Konkus Plastyczny "Ziemniaki - Cudaki"

3 października 2019

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Ziemniaki Cudaki”

     Zadaniem konkursu jest stworzenie ludzika, zwierzątka, postaci… czyli Cudaka z ziemniaka.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży ze świetlic Gminy Tychowo na piękno jesieni, a także ukazania jej walorów za pomocą prac plastycznych.

 

 

1.         Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie we współpracy
z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie.

2.         Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic wiejskich
na terenie gminy Tychowo.

3.         W Konkursie mogą wziąć udział prace wykonane w technice przestrzennej,
przy użyciu dowolnych materiałów dodatkowych – naturalnych najlepiej.

4.         Kryterium oceny:

            -kreatywność,

            -staranność,

            -samodzielność,

5.         Prace nie mogą być dziełem zbiorowym, oceniane będą jedynie te, które zostały wykonane indywidualnie w czasie zajęć w świetlicy.

6.         Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę.

7.         Oceny i wyboru najlepszych prac dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie .

8.         Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu komisja wyłoni zwycięzców
w drodze eliminacji na podstawie oceny zgodności prac z tematyką konkursu, najwyższych walorów artystycznych, pomysłowości i kompozycji, a także estetyki wykonania.

9.         Organizator zastrzega sobie przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień w zależności
od ilości  zgłoszonych prac. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac lub prac niespełniających kryteriów oceny organizator ma prawo nie przyznać nagrody
lub wyróżnienia. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac organizator ma prawo
do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

10.       Prace winny być opatrzone metryczką powinny zawierać:

          -tytuł konkursu,

          -imię i nazwisko autora,

          -poszczególną kategorię,

          -imię i nazwisko opiekuna świetlicy.

11.       Prace nie będą zwracane autorom.

12.       Nagrody rzeczowe przewidziane w konkursie o wartości jednostkowej do 40 zł.

13.       Szczegółowa interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

14.       Prace należy złożyć  do 11 października 2019 roku do godziny 12.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.   

15.       Ocena złożonych prac nastąpi w dniu 14  października 2019 roku.

16.       Komisja oceni i przyzna nagrody w  kategoriach:

Kat. 1. – przedszkole 4-6 lat

Kat. 2. – uczniowie klas I-III 7-9 lat

Kat. 3. – uczniowie klas IV-VI 10-12 lat

Kat. 4. – uczniowie klas VII, VIII 13-15 lat                

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
 wyróżnień we wszystkich kategoriach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Galeria

  • Powiększ zdjęcie