Dobrowiecka Nuta w tym roku już w czerwcu ! Zapraszamy do Dobrowa !

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2019

 

                                                                                                                                Regulamin imprezy

 

REGULAMIN 

„ Dobrowiecka Nuta”

29 czerwca 2019 r.

 

§ 1

Organizatorami  imprezy są :   Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie oraz Zespół ludowy – Dobrowianki

§  2

Impreza  ma charakter  plenerowy. Odbywa się w Dobrowie,   na Placu Sołeckim.

Udział  uczestników  jest  bezpłatny.

                                                                  § 3

Impreza  trwa  jeden dzień i rozpoczyna się o godz.  1600 29 czerwca 2019 r.,  kończy 29 czerwca 2019r. o godz. 2300 .

§  4

W czasie trwania imprezy jej uczestnicy zobowiązani są do:

1.zachowania ładu, porządku, unikania sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu 

   uczestników.

   W szczególności zabrania się:

-  przynoszenia na teren uroczystości jakiejkolwiek broni i przedmiotów mogących    

   wyrządzić krzywdę innym uczestnikom  imprezy,

- spożywania napojów alkoholowych  poza piwem,

- zachowania niezgodnego z przyjętymi normami współżycia społecznego,

 

2.W sytuacjach wiążących się z zagrożeniem życia,  zdrowia lub mienia stosowanie   

   się do zaleceń osoby  będącej koordynatorem służb porządkowych.

                                                                   §  5

Organizator korzysta z pomocy służb porządkowych, które na jego prośbę mogą podjąć się interwencji w celu zachowania porządku i zapobieżeniu zagrożenia zdrowia i życia uczestników  imprezy.

§ 6

Organizator posiada stałą łączność  wzrokową z  siłami porządkowymi w celu powiadomienia ich o konieczności podjęcia interwencji.

Każdy z uczestników  imprezy może zwrócić się z prośbą o zawiadomienie w/w służb w koniecznych przypadkach.

§   7

Organizator może przerwać  imprezę  w każdym momencie, jeżeli podyktowane jest to względami bezpieczeństwa jej uczestników.

§   8

Po godzinie 2200 obowiązuje zakaz przebywania na imprezie dzieci oraz młodzieży poniżej

18 lat.

 

§   9

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOinformuję:                                                                                                                 1) Administratorem   danych osobowych uczestnika imprezy „Dobrowiecka Nuta”   jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo                                                                                                                                                             2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie  jest Pani Ewa Łukjaniec  -  lukjaniec.gok@wp.pl;                                                                                                                                                                                    3)  Dane osobowe uczestnika imprezy/opiekuna prawnego uczestnika imprezy przetwarzane będą w celu promocji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Tychowie, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e                                                                                                                                         4) Odbiorcą  danych osobowych uczestnika imprezy/opiekuna prawnego opiekuna imprezy będą  - brak powierzenia danych osobowych                                                               

 5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres : zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach,                                          

 6) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;                                                                                                                                                     7) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;                                                                                                                                                                          Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:                                                                                                                                    osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Podstawa prawna : Ustawa o  prawie autorskim i prawach pokrewnych Art.. 81 ust. 2. pkt 2. tekst jednolity z dnia 08.05.2017 r.

 

 

    

 

     Załącznik Nr 3

Regulamin terenu

dotyczący imprezy pn.
Dobrowiecka Nuta”

 

Miejsce imprezy : Plac Sołecki w Dobrowie

Termin i czas trwania imprezy: 29 czerwca 2019 roku w godz. od 16:00 do 23:00 

 Na teren imprezy wstęp jest wolny

 

 1. Podczas wchodzenia na terem imprezy należy zachować spokój i porządek, postępować zgodnie ze wskazówkami służb porządkowych.

 

 1.  Organizator imprezy zapewnia oznaczenie członków służb porządkowych - jednolite czarne stroje i napisem OCHRONA.

 

 1.  Służby porządkowe są uprawnione do:

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- przeglądanie bagaży, odzieży osób podejrzanych o wnoszenie lub posiadanie  

  przedmiotów niebezpiecznych , materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni,   

  napojów alkoholowych i środków odurzających,

- wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny,          

  w przypadku nie wykonania tych poleceń wezwanie ich do opuszczenia imprezy,

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających

  bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochrony mienia.

 

4. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci

chwytów obezwładniających , kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu w celu odparcia ataku na członka służby porządkowej  lub inną osobę -uczestnika imprezy.

 

5. Osobom,  które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 4 służba porządkowa jest obowiązana odmówić wpuszczenia na imprezę .

 

6. Podczas imprezy spożywanie alkoholu odbywa się w wyznaczonych przez organizatora miejscach.

 

7. Punkt pomocy medycznej znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie

oznakowany .

 

8 .Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie w kilku miejscach na terenie imprezy. 

 


 

Załącznik nr 4

 

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO  MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

 

Impreza: „Dobrowiecka Nuta

Termin:  29 czerwca 2019 r.

Miejsce: Plac Sołecki w Dobrowie

                       

Organizatorzy: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

- Zespół ludowy Dobrowianki

Współorganizator:

 Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej  

 

I. Zasady alarmowania w przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia:

1. Każdy z  uczestników zobowiązany jest zachować spokój, przeciwdziałać wybuchowi  paniki oraz w szczególności:

- używając systemu nagłośnieniowego zaalarmować osoby znajdujące się w strefie   zagrożenia i narażone na jego skutki,

- zaalarmować przebywających na terenie   imprezy  funkcjonariuszy policji lub służb  porządkowych,

- o ile  to możliwe – podjąć wszelkie działania mogące zminimalizować skutki pożaru lub  innego występującego zagrożenia,

2.Osoba kontaktująca się ze Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i innymi służbami ratowniczymi jest zobowiązana do:

 • określenia dokładnego miejsca i przyczyny zdarzenia,
 • podania informacji o rodzaju zagrożenia i warunkach bezpieczeństwa uczestników uroczystości,
 • okazanie identyfikatora i zastosowania się do poleceń służb  ratowniczych.

 

Wykaz wszystkich numerów alarmowych:

Pogotowie Ratunkowe                     999  lub tel. kom. 509 268 519

Policja                                                          997 , 112 

Straż Pożarna                                   998    

 

II. Zasady postępowania służb zabezpieczających imprezę w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

 1. Równocześnie z alarmowaniem służb ratowniczych należy, w miarę możliwości przystąpić do akcji ratowniczej przy pomocy wszystkich dostępnych środków.
 2. Każda osoba  przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać, że:

   - w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,

   - należy przeciwdziałać panice wśród ludzi przebywających na terenie  uroczystości  

     wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać      

     opiekę nad potrzebującymi pomocy,

  - należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych  

    pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

 

- 2 -

 

III. Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie

 

Alarm o niebezpieczeństwie ogłasza się donośnym głosem lub za pomocą urządzeń nagłaśniających w czasie trwania  imprezy.

O wyborze sposobu ogłaszania alarmu właściwego dla danej sytuacji decyduje osoba, która podjęła decyzję o ewakuacji.

 

IV. Sposoby prowadzenia ewakuacji

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji uzależnione jest w szczególności od:

- prawidłowego rozpoznania i oceny sytuacji,

- szybkiego i prawidłowego zaalarmowania osób zagrożonych,

- właściwego kierowania ludzi odpowiednimi drogami ewakuacyjnymi,

- niedopuszczenia do powstania paniki,

- umiejętności kierującego akcję ratowniczą w pierwszej fazie pożaru/zagrożenia,

- wcześniejszego przygotowania personelu do działania w przypadku zarządzenia   

  ewakuacji,

- ścisłego realizowania i podporządkowania się wszystkich osób poleceniom i decyzjom 

   podejmowanym przez kierującego akcją.

 

V. Zasady ewakuacji osób i mienia

W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób z terenu imprezy, należy podjąć następujące działania:

 • natychmiast powiadomić wszystkie osoby przebywające na terenie  imprezy  o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Nie dopuścić do powstania paniki, do powiadomienia wykorzystać dostępne środki łączności i alarmowania,
 • w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby, którym powstały pożar zagraża lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz  mogą być odcięte przez pożar i  zadymienie od dróg ewakuacji. Pojedyncze osoby lub strumień ludzi należy kierować najkrótszą drogą do bezpiecznego miejsca,
 • należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Zarówno przed ogłoszeniem ewakuacji jak i w jej trakcie, personel przeprowadzający ewakuację powinien przygotować drogi ewakuacyjne przez ich otwarcie i zabezpieczenie sprawdzając jednocześnie czy nie są one zablokowane i czy są wolne od dymu itp.,
 • po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły zagrożony teren,
 • z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej, osoba kierująca akcją zobowiązana jest do złożenia krótkiej informacji o jej przebiegu, a następnie podporządkowuje się dowódcy przybyłej jednostki.

 


 

Załącznik Nr 5

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia uczestników uroczystości

 

 1. Osoby odpowiedzialne za przebieg imprezy i jej bezpieczeństwo przebywają na terenie imprezy przez cały czas jej trwania.
 2. Do zadań spikera prowadzącego uroczystość należy, w przypadku przewidywanego zagrożenia:
 • wygłoszenie apelu - komunikatu do osób biorących udział w zajściu wyrażającego prośbę o właściwe zachowanie,
 • wygłoszenie ostrzeżenia na temat możliwości natychmiastowego wezwania sił porządkowych,

     a w przypadku zaistnienie zagrożenia:

 • informowanie  uczestników o miejscu zagrożenia i drogach ewakuacji,
 • informowanie o wezwaniu sił ratunkowych,
 • przeciwdziałanie panice,

 

W opisanych powyżej przypadkach spiker utrzymuje stałą łączność z siłami porządkowymi.

 

 1. Do zadań akustyka w przypadku zagrożenia należy:
 • pomoc w przeciwdziałaniu jego zaistnienia lub działania minimalizujące skutki zdarzenia,
 • komunikowanie się z publicznością korzystając ze sprzętu nagłaśniającego w przypadku, gdy nie może uczynić tego osoba prowadząca.

 

4. Wszystkie  obecne na terenie imprezy osoby będące w służbach porządkowych zobowiązane są do udzielenia wszelkiej pomocy uczestnikom, podporządkowaniu się poleceniom służb ratowniczo-porządkowych w celu zapobieżenia ujemnym skutkom występującego zagrożenia.

 

 

 

 

                Załącznik Nr 6

 

ALARMOWE NUMERY  TELEFONÓW

 

POLICJA

Posterunek Policji  w Tychowie                                                         94 315 85 77

 

                                                                                                                   

Pogotowie Policyjne w Białogardzie                                                   997    lub    112

                                                                                                         

 

SŁUŻBA ZDROWIA

 

Zespół Ratownictwa „SEMED”  Sebastian Pawlik         tel. kom.          509 268 519                                                                                                          

                                                                                                                   999 lub 112

 

STRAŻ POŻARNA

 

Miejskie Stanowisko Kierowania w Białogardzie                                    998