Zapraszamy wszystkie dzieci na Dzień Dziecka z GOK w Tychowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2019

 

                                                                                                                               Regulamin imprezy   ↓

REGULAMIN

Impreza plenerowa  „ Dzień Dziecka”

01.06.2019 r

§ 1

Organizatorem   imprezy:Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

§  2

Impreza  ma charakter  plenerowy.

Udział  uczestników  jest  bezpłatny.

Planowana, szacunkowa, ilość uczestników- 100                                                                 

Impreza  trwa  jeden dzień i rozpoczyna się o godz.  16.00 , 1czerwca 2019 r., a kończy  o godz. 19.30

§  3

W czasie trwania imprezy jej uczestnicy zobowiązani są do:

1.zachowania ładu, porządku, unikania sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu 

   uczestników.

   W szczególności zabrania się:

-  przynoszenia na teren uroczystości jakiejkolwiek broni i przedmiotów mogących   

   wyrządzić krzywdę innym uczestnikom  imprezy,

- spożywania napojów alkoholowych 

- zachowania niezgodnego z przyjętymi normami współżycia społecznego,

 

2.W sytuacjach wiążących się z zagrożeniem życia,  zdrowia lub mienia stosowanie  

   się do zaleceń osoby  będącej odpowiedzialnej za organizację imprezy.

 §   4

Organizator może przerwać  imprezę  w każdym momencie, jeżeli podyktowane jest to względami bezpieczeństwa jej uczestników.

 §   5

 Organizator powiadamia o planowanej imprezie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie oraz Kierownika posterunku Policji w Tychowie.

 §   6

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOinformuję:                                                                                                                 1) Administratorem   danych osobowych uczestnika imprezy – Polsko – Niemieckie Obchody   Dnia Dziecka w Tychowie ,  jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo 

2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie  jest Pani Ewa Łukjaniec  -  lukjaniec.gok@wp.pl;                                                                       
3)  Dane osobowe uczestnika imprezy/opiekuna prawnego uczestnika imprezy przetwarzane będą w celu promocji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Tychowie, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e 
4) Odbiorcą  danych osobowych uczestnika imprezy/opiekuna prawnego opiekuna imprezy będą  - brak powierzenia danych osobowych                                                              
5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres : zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach,                                        
6) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;                                                                                                                                                    
7) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;                                                                                   Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Podstawa prawna : Ustawa o  prawie autorskim i prawach pokrewnych Art.. 81 ust. 2. pkt 2. tekst jednolity z dnia 08.05.2017 r.